www.rzeczprawa.eco.pl

strona główna

 

 

PROPAGANDA

I JEJ WROGOWIE

AUTONOMIA NAUKI I KORPORACJE

ZNP – NAUKA W OSTATNIEJ DEKADZIE PRL

PROPAGANDA W III RP

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

Wstęp ……                                                                                        11

 

PROBLEMY PRZEMIAN USTROJOWYCH POLSKI W LATACH 1980-81

Waga i podział chronologiczny wydarzeń z lat 1980-81 ……                                     19

Pomiędzy wolnością pozytywną a negatywną ……                                                   19

Pomiędzy demagogią a rozsądkiem ……                                                                   24

Strategia Władzy Ludowej ……                                                                                 27

Strategia „Solidarności” ……                                                                                      31

Realność strategii „dziel i rządź” w latach 1980-81 ……                                            33

 

PRZEDSIERPNIOWA HISTORIA ZNP

Polityka odchodzących władz ZNP ……                                                                      33

Przebłyski nadchodzącej rewolucji ……                                                                     34

 

PAŹDZIERNIK 1980 POWSTANIE ZNP-NAUKA

Ostatnia Krajowa Konferencja Sekcji Nauki ZNP ……                                                 40

Zjazd Delegatów ZNP – powstanie ZNP-Nauka ……                                                  43

Waga i znaczenie dokonanych zmian statutowych ZNP ……                                     45

 

ZJAZD ZNP W 1981 R.

Okres pomiędzy Zjazdami ……                                                                                  48

XXXII Zjazd Delegatów ZNP ……                                                                               55

 

PLANY REFORMY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

Problem kryterium awansu naukowego w krajach o ideologii marksistowskiej …… 58

ZNP-Nauka wobec projektu ustawy o szkolnictwie wyższym ……                             59

 

PLANY REFORMY GOSPODARCZEJ KRAJU

Utopia założeń ideologii socjalistycznej w świetle ogólnego podziału

nurtów politycznych ……                                                                                           64

Próby reform w ramach socjalistycznej gospodarki ……                                            68

 

WALKA O NEUTRALNOŚĆ ŚWIATOPOGLĄDOWĄ POLSKICH SZKÓŁ

Walka Kościoła katolickiego z wolnością myślenia i autonomią nauki ……                   77

Przedwojenne starcie ZNP z klerykalizmem……                                                        105

Stosunek międzywojennego ZNP do komunizmu……                                                112

Status nauki w komunistycznym totalitaryzmie ……                                                  124

Kościół i Partia – pluralizm osłabiający totalitaryzm ……                                           130

Wolnomyśliciele w obronie wolności myślenia ……                                                    133

Kryzysy ideologiczne w Partii ……                                                                             139

Modele relacji religia – kultura ……                                                                           140

Rewolucja w Kościele – uznanie autonomii Świata

w odkrywaniu uniwersalnych wartości ……                                                               148

Podobieństwa i różnice światopoglądowe

pomiędzy „Solidarnością” a ZNP-Nauka ……                                                             156

Porozumienie pomiędzy ZNP a Kościołem

– wspólna walka o neutralność światopoglądową szkoły ……                                  160

ZNP-Nauka – liberalizm katolicki i lewica laicka ……                                                  170

Teoretyczny stosunek do światopoglądowej neutralności państwa

wicepremiera M. F. Rakowskiego ……                                                                       187

 

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Hipokryzja PRL-owskiego języka ……                                                                        188

„Głos Nauczycielski” i język omijający cenzurę ……                                                   189

Prawda mówiona wprost – „Biuletyn Informacyjny” ……                                          190

Rozpowszechnianie sprawozdania Komisji prof. K. Szaniawskiego

informującego o błędach polityki personalnej UW w l. 1968-80 ……                         192

Otwartość tematyki i jej cena ……                                                                            198

 

OGÓLNY KLIMAT RELACJI Z RZĄDEM

Rządowe kryteria wyróżnień ……                                                                              199

Dziwne przemilczenia i sztuczny hałas PRL-owskiej propagandy ……                       202

 

STOSUNKI Z „SOLIDARNOŚCIĄ”

Nadzieje i obawy związane z powstaniem „Solidarności” ……                                  205

Porady ks. Tischnera: tratwa ratunkowa i pluralizm ……                                          210

Pluralizm najlepszym strażnikiem autonomii nauki

i warunkiem rozwoju świata ……                                                                              212

ZNP-Nauka i „Solidarność” – solidarna budowa pluralistycznej demokracji ……       218

Robert Kaczmarek i wybór innej drogi ……                                                                225

Dławienie racjonalnej krytyki – wzmacnianie

postaw dogmatycznych i relatywistycznych……                                                        254

 

DZIAŁALNOŚĆ PRZYWÓDCÓW ZNP-NAUKA PO WPROWADZENIU STANU WOJENNEGO

Grupa Międzyzwiązkowa czyli solidarność z „Solidarnością”……                               256

Prezes Łopata i reaktywowanie przedwojennego „Sokoła”……                               272

Podziemne wydawnictwo ZNP-Nauka ……                                                                276

Wiceprezes Malanowski i reaktywowanie przedwojennej PPS ……                          281

Odrzucona alternatywa ……                                                                                     286

 

PRAWDA HISTORYCZNA O ZNP W III RZECZPOSPOLITEJ

Postmodernistyczny relatywizm III RP ……                                                               288

Historia ZNP w wydaniu III RP……                                                                            300

 

PYTANIA WCIĄŻ AKTUALNE  ..............................................................312

 

***

 

WYBRANE FRAGMENTY POZOSTAŁYCH

CZĘŚCI KSIĄŻKI „PROPAGANDA I JEJ WROGOWIE”

 

TEORIA

Autonomia nauki – niezależność przedmiotu i społeczności badającej ……              321

Czy autonomia szkoły oznacza niezależność od państwa i autonomię nauki? ……  322

 

HISTORIA

HISTORIA PROPAGANDY IDEI

2. Narodziny teorii społeczeństwa ……                                                                     325

3. Narodziny teorii propagandy ……                                                                          328

A. Jedność i bezruch ……                                                                                           328

B. Platon za wspólnotą przeciw jednostce ……                                                         330

Platoński postulat społeczeństwa kastowego……                                                    334

Platońskie kryterium prawdy i moralności ……                                                          338

Pojęcie sprawiedliwości ……                                                                                     338

Propagandowa reinterpretacja pojęć – utożsamienie sprawiedliwości

z nierównością ……                                                                                                   345

Utożsamienie indywidualizmu z egoizmem ……                                                        349

Król-filozof – czyli zinstytucjonalizowana ideologia ……                                            352

Mity jako narzędzie propagandy ……                                                                        354

Uproszczenia, czyli najkrótsza droga od nihilizmu do totalitaryzmu ……                   356

Sokrates historyczny – Popper ofiarą propagandy? ……                                           361

 

TRANSFORMACJA 1989 W PERSPEKTYWIE HISTORII IDEI……                  361

 

KUCHNIA WŁADZY ……                                                                       373

Pomiędzy teorią a praktyką ……                                                                               373

Dokumentacja SB ……                                                                                               377

 

KONIEC PROPAGANDY IDEI – HISTORIA PO

PREZYDENT POZA KONTROLĄ ……                                                        413

 

TAJEMNICA POKOJU NR 71 W MOTELU KRAK .……                                  445

„Tajemnica pokoju 71 w motelu Krak. Seks czy kapitalizm polityczny? ……               447

Krakowskie taśmy prawdy ……                                                                                 448

Finansowanie kampanii i jakość demokracji ……                                                       450

Sprawa Zbigniewa B. i motel Krak ……                                                                      450

 

PREZES KS CRACOVIA – ANTONI ŁOPATA

Pismo A. Łopaty do prezydenta J. Majchrowskiego ……                                            464

Wyrok sądu 2008 ……                                                                                               469

 

NADZÓR NAD KOPALNIĄ SOLI ‘WIELICZKA’ ……                                     471

 

PONADPARTYJNE FORUM ANTYKORUPCYJNE……                                    513

 

POLITYKA HISTORYCZNA KRAKOWA ……                                              522

 

PROBLEMY PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH WSPÓŁCZESNEJ HISTORII      525

 

WARUNKI DZIAŁANIA ‘NIEWIDZIALNEJ RĘKI RYNKU’ ……                        550

„Prywatne monopole i niewidzialna ręka rynku ……                                                 558