PROPAGANDA

I JEJ WROGOWIE

 

www.rzeczprawa.eco.pl

strona główna

 

 

 

 

 

ROBERT KACZMAREK

w  dokumentach  SB

 

W roku 2006 na rynku wydawniczym ukazała się książka

Solidarność Małopolska 1980-1981. Wybór dokumentów”.

W przeważające części stanowi ona wybór dokumentów „Solidarności” Małopolskiej,

jak i, co bardzo ciekawe, dokumentów Służby Bezpieczeństwa.

Jednym z głównych bohaterów, nie tyle książki, co wspomnianych dokumentów, jest Robert Kaczmarek.

Warto przejrzeć się jego drodze, nie tylko ze względu na jego zasługi w przygotowaniu przewrotu w ZNP,

ale także, albo przede wszystkim ze względu na podobieństwo problemów z jakimi musiał się zmierzyć.

W „Solidarności” Małopolskiej dostrzegamy, podobnie jak w ZNP, podział na

(1) nurt związkowy, apolityczny,

i (2) nurt domagający się reform wykraczających daleko poza żądania poprawy praw pracowniczych.

Widzimy, komu sprzyja, głównie poprzez działania bezpieki, Władza Ludowa…

…więcej w:

Marcin Migacz

Propaganda

i  jej wrogowie

 

 

1981, 4 lipca – Informacja operacyjna sporządzona na podstawie doniesienia tajnego współpracownika pseud. ‘Tomek’ (Lesława Maleszki) dotycząca sytuacji w krakowskim MKZ:

 

„Robert KACZNAREK – pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, członek MKZ, ‘szef’ Sekcji Informacji, kandydat na przewodniczącego Zarządu Regionalnego.

Przed Sierpniem związany z demokratyczną opozycją i branżowymi związkami zawodowymi.

Opozycja: Kaczmarek był redaktorem odpowiedzialnym nieocenzurowanego pisma ‘Merkuriusz krakowski i światowy’. Na artykuły zamieszczone  swoim czasie w ‘Merkuriuszu powoływał się m.in. na łamach ‘Gońca Małoposkiego’. Warto więc przyjrzeć się bliżej temu pisemku, wydawanym w podziemiu do czerwca 1980, początkowo zresztą anonimowo. ‘MERKURIUSZ’ tym różnił się od innych pism nieocenzurowanych, że prowadził zażartą kampanię popierająca kapitalistyczne rozwiązania ustrojowe i ekonomiczne. Na jego łamach głoszono więc hasła reprywatyzacji gospodarki, funkcjonowania systemu akcji giełdowych, co za ty idzie – pełnej akceptacji takich zdobyczy  kapitalizmu, jak bezrobocie i wysokie różnice w dochodach różnych grup ludności. Sławiono rozwiązania przyjmowane przez kraje dyktatorskie – Koreę Południową, Tajwan, republiki wojskowe Ameryki Południowej. Zdecydowanie natomiast krytykowano socjaldemokratyczne sympatie ideologów KOR-u. W jednym z artykułów Kaczmarek zaatakował gwałtownie francuskie związki zawodowe, utrzymując iż wygórowane żądania płacowe i socjalne prowadzą do destrukcji kapitalistycznego rynku.

Związki zawodowe: Na początku roku 1981 Kaczmarek organizuje sobie i ludziom sobie oddanym kampanię w wyborach do władz Związku Nauczycielstwa Polskiego w AGH. Jednym z ludzi, z którymi utrzymuje wówczas silną współpracę….”[1]

 

…więcej w:

Marcin Migacz

Propaganda

i  jej wrogowie

 

 

 

1981, 24 stycznia – Informacja operacyjna sporządzona przez tajnego współpracownika pseud. ‘Monika’ (Henryka Karkoszę) dotycząca sytuacji w MKZ Małopolska:

 

„Ostatnio doszło do bardzo ostrego starcia pomiędzy R[obertem] Kaczmarkiem a [Józefem] Okarmusem. Ten pierwszy usiłuje zmienić układ sił w MKZ, który został naruszony przez Okarmusa. A mianowicie, sprawa ta została zrobiona w ten sposób, że Okarmus dokooptował tylko w jemu wiadomy sposób, ludzi z terenu, którzy definitywnie zmienili układ sił. Obecnie w MKZ z Krakowa jest 19 osób, a z terenu tzn. Bochni, Zakopanego, N. Sącza, Tarnowa, Brzeska jest 37 osób. Te ostatnie to osoby Okarmusa. Wobec takiej sytuacji Kaczmarek zaproponował, aby układ sił został wyrównany. Bo jeżeli idzie o związkowców, to mniej więcej siły Krakowa i terenu SA wyrównane. Propozycja jego wywołała burzę. Kategorycznie temu sprzeciwił się Okarmus, który zaatakował Kaczmarka i występującego w jego obronie [Andrzeja] Borzęckiego. Temu ostatniemu odebrano dalszy głos w dyskusji twierdząc, że jest burżujem, który dąży do rozbicia Ruchu Związkowego. Dla wszystkich kłótnia była jednoznaczną pierwszą próba sił przed zbliżającymi się wyborami. Aby czasowo temu zapobiec, tzn. zmienionemu układowi sił R. Kaczmarek stworzył schemat kolportowany, który niejako jest kolejną siłą w MKZ podległą li tylko jemu. Zaniechał dotychczasowej praktyki kolportażu poprzez teczki dla każdej grupy terenowej i stworzył organizację rozprowadzenia literatury i materiałów MKZ. W tym celu podzielił zakłady pracy na piony: A, B, C, tworząc jak gdyby grupy i podgrupy. Materiały są rozprowadzone do zakładów pionu A, które następnie odprowadzają je dalej do zakładów poziomu B, grupy terenowe C. Tym sposobem uzyskał jedyny dostęp do związkowców z tych zakładów i grup terenowych niejako podporządkowanych kierowanej przez niego Sekcji Informacji. Oficjalnie twierdzi, że nie chodzi mu o walkę o tzw. tron, jednakże z dotychczasowy posunięć wynika, że chce zajmować miejsce tzw. ‘szarej eminencji’ i oddziaływać na struktury i terenowy program Związków.

W tym właśnie schemacie zarząd MKZ widzi niebezpieczeństwo dla siebie. Co prawda oni nie chcą mieć żadnej łączności, jednakże nie chcą też aby taką łączność bezpośrednią miał R. Kaczmarek i podlegli bądź współpracujący z nim ludzie. Kategorycznie przeciw temu systemowi wypowiedział się [Mieczysław] Gil, który już w tej chwili wyszukuje osoby, do których się przystawia jako ewentualnych kontrkandydatów. Kaczmarka uważają za człowieka, który wprawdzie nie może przejść w wyborach, gdyż nie uzyska głosów to jednak może odegrać w nich decydującą rolę. Gra on w tej chwili główne skrzypce jednając sobie ludzi we wszystkich newralgicznych punkach. Miedzy innymi przeforsował kandydaturę swojego przyjaciela, [Krzysztofa] Gerlicha do komisji rewizyjnej MKZ. W kampanii wyborczej, która de facto się już rozpoczęła, Kaczmarek nie bierze udziału. Biorą w niej udział głównie członkowie zarządu, którzy jeżdżą w teren i poprzez spotkania z załogami starają się uzyskać poparcie w wyborach, czyli zdobywają sobie głosy.”[2]

 

 [1] 1981, 4 lipca – Informacja operacyjna sporządzona na podstawie doniesienia tajnego współpracownika pseud. ‘Tomek’ (Lesława Maleszki) dotycząca sytuacji w krakowskim MKZ, TAJNE - spec. znaczenia\ Egz. pojedynczy; INFORMACJA OPERACYJNA\ opracowanaprzez TW PS. ‘TOMEK’ w dniu 4.VII.81r., za zgodność:\ [podpis nieczyt. J[ana] Billa] L.dz. m. 993/81.KP, Maszyn., 9 k., 30 cm (IPN BU 0222/1700, t. 1, k. 444-452); [w:] Solidarność Małopolska 1980-1981, Wybór dokumentów,  Kraków 2006, ss. 511-516.

[2] 1981, 24 stycznia – Informacja operacyjna sporządzona przez tajnego współpracownika pseud. ‘Monika’ (Henryka Karkoszę) dotycząca sytuacji w MKZ Małopolska, Kraków dnia 24.01.81r.\TAJNE - spec. znaczenia\ Egz. Nr   Źródło tw. ps. ‘Monika’\ przyjął A[dam] Wolnicki\ w dniu 24.01.1981r.\ z. sp. samochód, (dot. [Roberta] Kaczmarka); [w:] Solidarność Małopolska 1980-1981, Wybór dokumentów,  Kraków 2006,  s. 493.