www.rzeczprawa.eco.pl

strona główna

 

Prywatne monopole

i „niewidzialna ręka rynku”

 

 

 

Przebieg sporu:

4.

Interpelacja w sprawie liberalizacji rynków

na których działa Krakowski Holding Komunalny S.A

12 listopada 2008r.

 

Artykuł:

„Czy możemy zliberalizować rynki na których działa KHK?

YES, WE CAN

Nie będę komentowała słów o papce – jeśli ktoś nie rozumie podstawowych zasad liberalizmu podanych w formie papki, to trudno. Skupię się natomiast na ostatniej wypowiedzi przewodniczącego P. Sularza: „Jakie mamy dziś warunki do tego, by tworzyć na rynku konkurencję dla MPWiK i MPEC , z których m.in. składa się holding. Żadnych”

Po pierwsze w KHK oprócz MPWiK i MPEC jest jeszcze MPK. W przypadku MPK jest możliwa konkurencja o czym pisałam w poprzednim artykule. Po drugie można sobie wyobrazić konkurencję także dla MPEC. Co więcej nie trzeba sobie jej wyobrażać, bo ona de facto już istnieje. Można ogrzewać swój dom korzystając z usług MPEC, ale można też ogrzewać swój dom korzystając z alternatywnych rozwiązań (gaz, olej, prąd elektryczny itd.) W przypadku MPEC-u konsument ma realny wybór. Główny problem związany z monopolem tkwi zatem w MPWiK. Trudno sobie wyobrazić, by mieszkańcy Krakowa obok swoich domów kopali sobie studnie i instalowali szamba.…”

 

 

 

 

 

3.

Skoro wprowadzenie K.H.K S.A. na giełdę miało być ewentualnością otwierającą dyskusję:

- dlaczego wprowadzono dyscyplinę klubową?

- dlaczego chciano dyskutować tylko nad jedną ewentualnością?

- dlaczego nie chciano dyskutować nad ewentualnością wprowadzenia konkurencji?

A.

Poprawka radnej K. Migacz

do uchwały według druku 824

4 listopada 2008r.

 

 

Tytuł: „w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie koncepcji działania Grupy kapitałowej krakowskich spółek komunalnych i wprowadzenia akcji Krakowskiego Holdingu komunalnego S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wyodrębnienia z działalności Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. tych dziedzin działalności gospodarczej, w których możliwe jest wprowadzenie konkurencji

Treść: „Rada Miasta Krakowa ustala kierunki działania dla Prezydenta miasta Krakowa polegające na przygotowaniu i przedstawieniu Radzie Miasta Krakowa w terminie do 31 grudnia 2008 roku następujących dokumentów:

1. Koncepcja i plan działania Grupy kapitałowej krakowskich spółek komunalnych (Holdingu) w związku z planowanym zakończeniem okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności wprowadzenia akcji Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. (KHK S.A.) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wyodrębnienia z działalności Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. tych dziedzin działalności gospodarczej, w których możliwe jest wprowadzenie konkurencji”.

2. Analiza ekonomiczno finansowa, analiza funkcjonalna, analiza ryzyka oraz innych aspektów wynikających z przedstawionej koncepcji działań.

3. Szczegółowy plan działań i ramowy harmonogram.

4. Rekomendacja Prezydenta Miasta co do wskazanych w koncepcji i planie działań.

5. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa o przystąpieniu do realizacji wskazanej koncepcji, w tym uwzględnienie zmian formalnych w dokumentach Holdingu i KHK S.A.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”

 

 

B.

Bogusław Kośmider w imieniu Grupy Radnych

Autopoprawka do druku 824

3 listopada 2008

„Projekt uchwały w sprawie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie koncepcji działania Grupy kapitałowej krakowskich spółek komunalnych i wprowadzenia akcji Krakowskiego Holdingu komunalnego S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

·                Zamiast dotychczasowej podstawy prawnej wpisuje się: Art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym

·                W tytule przed słowami „wprowadzenia akcji” wpisuję się słowo: „ewentualnego

·                W §1, w zdaniu pierwszym, datę: „31 grudnia 2008 zmienia się na datę: „31 marca 2009

·                W §1, punkt pierwszy, zamiast słów” „w szczególności” wpisuje się słowo: „ewentualnego

Uzasadnienie:

Główną intencją uchwały kierunkowej jest przygotowanie koncepcji rozwoju Krakowskiego Holdingu komunalnego. Sprawa wejścia KHK na Giełdę jest tylko jednym z elementów tej koncepcji, pewnie najbardziej kontrowersyjnym. Chcąc czytelnie przedstawić intencje uchwały, w tym nacisk na nową koncepcję działania KHK, proponuje się czytelną i jednoznaczną zmianę. Stąd propozycja, aby sprawa Giełdy była traktowana czytelnie jako ewentualność a nie jednoznaczność i pewność, bo o tym zadecydujemy dopiero po przeanalizowaniu możliwości.

Przesunięcie daty przedstawienia wskazanych w uchwale dokumentów wynika z przesunięcia w czasie daty uchwały kierunkowej…”

 

 

2.

Pismo radnej K. Migacz do Przewodniczącej Rady Miasta

14 pażdziernika 2008r.

 

 

 

 

 

1.

Projekt uchwały według druku 824

23 września 2008r.

Uzasadnienie projektu podpisał tylko Bogusław Kośmider,

natomiast sam projekt podpisali m.in: B. Kosmider i P. Sularz.

W tekście paragrafów projektu uchwały, czytamy:

 

㤠1

Rada Miasta Krakowa ustala kierunki działania dla Prezydenta miasta Krakowa polegające na przygotowaniu i przedstawieniu Radzie Miasta Krakowa w terminie do 31 grudnia 2008 roku następujących dokumentów:

1. Koncepcja i plan działania Grupy kapitałowej krakowskich spółek komunalnych (Holdingu) w związku z planowanym zakończeniem okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej, w tym w szczególności wprowadzenia akcji Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. (KHK S.A.) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Analiza ekonomiczno finansowa, analiza funkcjonalna, analiza ryzyka oraz innych aspektów wynikających z przedstawionej koncepcji działań.

3. Szczegółowy plan działań i ramowy harmonogram.

4. Rekomendacja Prezydenta Miasta co do wskazanych w koncepcji i planie działań.

5. Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa o przystąpieniu do realizacji wskazanej koncepcji, w tym uwzględnienie zmian formalnych w dokumentach Holdingu i KHK S.A.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”